MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Thời khóa biểu giáo viên

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015

 TTHỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015
 
LỚP 11Kim Anh( 20T)
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV+(cương) TV( Kim Anh) TNXH( Cuong ) TV( Kim Anh)
TV( Kim Anh) TV+( Cương) TV( Kim Anh) ĐĐ(C ương) MT( Như)
TV( Kim Anh) T+(Cương) Toán ( Kim Anh) T Cong(Cuong) TV ( KimAnh)
Toán(Kim Anh) T+( Cương) Toán+(KimAnh) T+(Cuong) SHL(Kim Anh)
BUỔI CHIỀU
TV+ (KimAnh) TV (Kim Anh) TV+(Cương) TV (Kim Anh) Tv+(Kim Anh)
TD (Thủ) TV( Kim Anh) T oán+(Cương) TV(KimAnh) T+(Cương)
T+ ( Kim Anh) Tkim Anh) Hát (Nhi) T(KimAnh) T+(Cương)
 
 
LỚP 1/2Oanh ( 16T)
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV (Oanh) TV+ (Cương) TNXH (Nấu) MT ( NHƯ)
TV (Oanh) TV (Oanh) TV+ (Cương) ĐĐ (Nấu) TV (Oanh)
TV(Oanh) TD ( THỦ) Thủ công (Nấu) TCong (Nấu) TV (Oanh)
T (Oanh) TOÁN (Oanh) TOÁN (Cương) HÁT (NHI) SHL(Oanh)
BUỔI CHIỀU
T+ (Cương) TV+(Cương) TV(oanh) TV(Oanh) TV+(Cương)
TV+(Cương) TV+(Cương) TV(Oanh) TV(Oanh) T+(Oanh)
T+(Cương) T+(Cương) T+(Cương T(Oanh) T+(Oanh)
 
 
LỚP 1/3 VÂN  (20T)
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV TV TV TV
TV TV TV TV TV
TV TOÁN ĐĐ THỦ CÔNG TNXH
MT ( NHƯ) HÁT (NHI) TOÁN TOÁN THỂ DỤC
TOÁN       SHL
 
 
LỚP 1/4 ÚT NIL  (20T)
 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV TV TV TV
TD TV TV TV TV
TV MT(Như) ĐĐ Hát(Nhi) THỦ CÔNG
TV Toán TOÁN TOÁN TNXH
TOÁN       SHL
 
 
LỚP 21   Thắm ( 2OT)
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV MT ( NHƯ) TV TV
TV TV Tviết( H.Anh) TV TV
TV Toán TD ( THỦ) TOÁN TOÁN
TOÁN TD ( THỦ) T + (Trung) T Công SHL
BUỔI CHIỀU
ĐĐ HÁT (NHI) TOÁN TV+ ( Trung) TV+ ( NHI)
TV+(Nhi) TV+(Nhi) TNXH TV +( Trung) TV +( NHI)
T+ T+(Nhi) TV+ T+( Trung) T+( NHI)
           
                               
LỚP 2/2 Quyên  (20T)
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC C Tả TĐọc MT(Như) TLV
TĐỌC ĐĐ LTVC CTa T Viết
TĐỌC Kể Chuyện Toán Toán TNXH
Toán Toán T Công Hát(nhi) TOÁN
  TD(Quyên) TD(Quyên)   SHL
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỚP 2/3 HIẾU (20T)
 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC CHÍNH TẢ TD ( THỦ) CHÍNH TẢ TLV
TẬP ĐỌC MT ( NHƯ) TẬP ĐỌC HÁT (NHI) TẬP VIẾT
TD ( Hiếu) KỂ CHUYỆN THỦ CÔNG LTVC TNXH
TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
TOÁN ĐẠO ĐỨC BDHS   SHL
 
LỚP 3/1 LAM (20T)
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV T.ANH(THÚY) TV Tviết
TV TV MT ( NHƯ) TV Toán
TV TOÁN TV+ (T.Thúy) TV+(T.Thúy) A. văn( C.THÚY)
TOÁN ĐĐ TV+ (T.Thúy) T+(T.Thúy) SHL
BUỔI CHIỀU
HÁT (NHI) TD ( THỦ) TNXH TD ( THỦ) TV+(T.Thúy)
T+ TV+(Nhuần) TOÁN TNXH TV+(T.Thúy)
THỦ CÔNG T+(Nhuần) TV Toán T+(T.Thúy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỚP 3/2 Mại (20T)
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV TV MT(Như) TV
TV+(Như) TV TV A.Văn(C.Thúy) Toán
TV HÁT (NHI) T V+(Nhi) TCông TD(Thủ)
TOÁN TOÁN TOÁN T+(Thanh) TD(Thủ)
BUỔI CHIỀU
TV+(Như) Tviết A văn(C.Thúy) TV ĐĐ
TV+(Như) TV+ TV+( Như) Toán T+
T+(Thanh) TNXH T+(Thanh) TNXH SHL
 
LỚP 3/3 (PHƯỚC)   20T
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC LTVC AV ( C.THÚY) TLV
TD ( Phước) MT ( NHƯ) TD ( Phước) HÁT (NHI) TẬP VIẾT
AV ( C.THÚY) TNXH CHÍNH TẢ ĐẠO ĐỨC
KC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
TOÁN CHÍNH TẢ THỦ CÔNG TNXH SHL
      BDHS  
 
LỚP 4/1 Tuyết Vân (20T)
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV TV Khoa (T.Thúy) TV
TV TV Anh Văn(C.Thúy) TD(Thủ) TV
Toán TV+ MT(Như) TV Toán
Sử(T.Thúy) Toán Toán Toán SHL
Buổi chiều
Khoa(T.Thúy) Địa(T.Thúy) TV+ ĐĐ(T.Thúy) TV+(BÍCH)
Anh Văn(C.Thúy) TD(Thủ) TV+(Bích) TV+ TV+(BÍCH)
Hát (Nhi) TV+(Thanh) T+(Bích) T+ TV+(BÍCH)
               
 
LỚP 4/2 Thu Vân (20T)
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TV TV TV TV +(Thanh)
TV TD ( THỦ) TV Khoa(T.Thuy T.ANH(C.THÚY)
Sử)T.Thúy) TV TV+(Bích) TV MT(Như)
TOÁN TOÁN TD ( THỦ) Toán TV+(Như)
BUỔI CHIỀU
T.ANH( CTHÚY) TV+ TOÁN TV+ TOÁN
Khoa(T.Thúy) Địa(T.Thúy) Hát(Nhi) ĐĐ(T.Thúy) TV+
T+ (Bích) T+ (Thanh) K T T+ SHL
               
 
LỚP 4/3 Linh (20T)
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC Hát(nhi) TV TV+ ( Linh) TV
TV TV TV T+ (Thanh) TD(Thủ)
MT ( Như) TV TOÁN TV+(Thanh) TV
TOÁN TOÁN T.ANH(Thúy) TD(Thanh) T.ANH( CTHÚY)
BUỔI CHIỀU
TV+(Thanh) TT+ ĐĐ(T.Thúy) TV TOÁN
T+(Thanh) KT Khoa(T.Thúy) TV TV+
TD(Thủ) Khoa(tT.Thúy) Địa (T.Thúy) Toán SHL
 
LỚP 4/4 THU (20T)
 
BUỔI CHIỀU
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
TD(Thủ) LTVC TẬP ĐỌC HÁT (Nhi) TLV
TẬP ĐỌC T.Anh( CThúy) KỂ CHUYỆN T.Anh(C.Thúy) LTVC
Toán MT ( NHƯ) TD ( Thủ) Sử Khoa(thu)
ĐĐ TOÁN TOÁN TLV TOÁN
Địa(T.Thúy) CHÍNH TẢ Khoa(Thu) TOÁN KĨ THUẬT
C C       SHL
 
LỚP 5/1 HỒNG (20T)
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC TD ( THỦ) TV TV T.ANH(C.THÚY)
TV TV TOÁN TV TV
KT TV+ T.ANH(C.THÚY) TD(Thủ) SHL
TOÁN TOÁN MT ( NHƯ) TOÁN Sử(Thanh)
BUỔI CHIỀU
TV+( Trung) Địa( Thanh) Hat(Nhi) ĐĐ(Thanh) Toán
TV+( Trung) Khoa( Thanh) TV Khoa(Thanh ) TV+
T+( Trung) T+( Hồng) TV T+(Thanh) T+
 
 
LỚP 5/2 GIANG ( 16T)
 
BUỔI SÁNG
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
CC Địa(Thanh) TV A văn(CThuy) LS(Thanh)
TV Hát(Nhi) Khoa(Thanh) TV TV+(Thanh)
TV Khoa(Thanh) Toán TV T+(Thanh)
Toán T+(Thanh) TV T Toán
BUỔI CHIỀU
TV TV AnhVăn(C.Thúy) TV+ SHL(H.Anh
TV+(H.Anh) Toán DD(Thanh) MT(Như) TV+(H.Anh)
T+(H .Anh) TD(Thủ) TD(Thủ) T+ T+(H.ANH)
 
 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Lưu Trọng Trung
Phone: 01259988262
lttrung76@gmail.com
Nhân viên

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 104

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 605

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 101898

Hoạt động 8/3 (video) Lượt xem: 242

Học trò đáng yêu
HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng học sinh đi học, đến lớp, đến trường là chuyện bình thường, phải thế. Nhưng...
Đăng lúc: 26-04-2017 02:26:09 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1ngocchuc2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1ngocchuc2gr.kiengiang@moet.edu.vn