MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Số: 02/QĐ-CĐCS
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở Tiểu học Ngọc Chúc 2, huyện Giồng Riềng. Nhiệm kỳ 2017 -2022.

Ngày ban hành 20/09/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Công Đoàn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lưu Trọng Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 58 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
LĐLĐ HUYỆN GIỒNG RIỀNG
CĐCS TRƯỜNG  TH NGỌC CHÚC 2.

 
 
 

Số: 02/QĐ-CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                   Ngọc Chúc, ngày 20  tháng 9 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
của Công đoàn cơ sở Tiểu học Ngọc Chúc 2, huyện Giồng Riềng.
Nhiệm kỳ 2017 -2022.
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH NGỌC CHÚC 2.
 
Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 9C/NQ-BCH ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Chấp hành ngày 09/01/ 2017 của Ban Chấp hành CĐCS Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2 quy định thu chi ngân sách công đoàn.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ” của CĐCS Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.                                
Điều 2: Ủy ban kiểm tra và đoàn viên của CĐCS Trường Tiểu học Ngọc Chúc 4, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
 
               Nơi nhận:
               - Như điều 2;
               - Lưu.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2,
 HUYỆN GIỒNG RIỀNG.
 
-Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
-Căn cứ Nghị quyết số 9C/NQ-BCH ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam;
-Căn cứ Quyết định số  1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;
-Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;
-Căn cứ Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Căn cứ quy định về chế độ phụ cấp Cán bộ Công đoàn theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
-Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Chấp hành ngày 09/01/2017 của Ban Chấp hành CĐCS Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2 quy định thu chi ngân sách công đoàn.
- Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở  Trường TH Ngọc Chúc 2 xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS Trường TH Ngọc Chúc 2 như sau:
 
I. NGUỒN THU:
1. Thu kinh phí:
- Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
- Thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.
          2. Thu đoàn phí:
Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng thực hiện quy định theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.( Cách tính đoàn phí: 1% lương + PC chức vụ+ PC thâm niên vượt khung + PC thâm niên nghề. Hàng tháng đóng nộp Đoàn phí 1 lần; Được tính theo tháng lương chi trả của đơn vị )
3. Thu khác:
Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4, Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, (Tùy theo thực tế tại CĐCS để cụ thể “Nếu có”)
  1. NỘI DUNG CHI
- Công đoàn cơ sở được sử dụng 69% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn, 100% số thu khác của đơn vị.
- Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:
- Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn không quá 30%. Nếu chi không hết thì được chuyển sang chi cho các hoạt động khác. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.
- Chi quản lý hành chính không quá 10%.
- Chi hoạt động phong trào 40%. Chi trợ cấp khó khăn không quá 20%.
 
  1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách:
- Căn cứ quy định về chế độ phụ cấp Cán bộ Công đoàn theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ( Chủ tịch CĐCS do kiêm nhiệm nhiều công việc nên được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 0,2; Còn lại các đối tượng như P.CTCĐ, CN.UBKT, TB Nữ công, UVBCH,…. được hưởng theo quy định)
CĐCS căn cứ nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi theo (quý) phụ cấp công đoàn cho phù hợp, không vượt quá 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần CĐCS được sử dụng) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở.
2. Chi quản lý hành chính:
   - Chi họp (hay Hội nghị) Ban Chấp hành công đoàn cơ sở bao gồm: nước uống, in tài liệu chi theo thực tế phát sinh; hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tham dự mức chi tối đa : 50,000 đ/ ngày.
- Chi Đại hội công đoàn cơ sở bao gồm: Trang trí, in tài liệu, âm thanh, hội trường…. chi theo thực tế phát sinh; nước uống tối đa: 100.000 đ/ngày;
- Chi mua văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ làm việc của công đoàn cơ sở,  tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách: theo nhu cầu thực tế của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, chi theo thực tế phát sinh.
3. Chi hoạt động phong trào:
3.1. Chi tuyên truyền
- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm như : Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn,.. phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở mua theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên và nhu cầu thực tế của cơ sở (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
3.2. Chi phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
3.3. Chi tổ chức phong trào thi đua
- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua, hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
3.4. Chi tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch
+ Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao
- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
- Chi bồi dưỡng tập dợt cho vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức; (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS), mức chi tối đa 70,000/người/ngày(Thời gian luyện tập); 90,000/người/ngày(Thời gian thi đấu);
3.5. Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới.
- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, về phòng chống bạo lực gia đình (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
         - Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam (20/10), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Dân số (26/12), Quốc tế thiếu nhi 1/6 (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
Cụ thể về mức chi cho đoàn viên nữ Nhân dịp  ngày 8/3 và 20/10 ĐV nữ được tặng quà (tiền) mỗi đợt: 150,000 đ/ đợt.
3.6. Chi thăm hỏi, trợ cấp.
a. Thăm hỏi.
- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn (bản than, con) gia đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con) và việc hỉ (cưới) của đoàn viên công đoàn. Cụ thể:
+ Chi ốm đau thăm hỏi:
* Đối với  ĐVCĐ
- Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): 300,000 đồng/người (có giấy ra viện của bệnh viện).
 - Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con của ĐVCĐ: 500,000 đồng/trường hợp.
- Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền, trị giá không quá 200,000đ/người.
-Hiến máu nhân đạo 1 lần hỗ trợ 200.000đ/người.
b. Trợ cấp
- Chi trợ cấp cho đoàn viên gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo gây tổn thất về sức khoẻ hoặc tài sản (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định). Có mẫu gửi kèm
3.7. Chi động viên, khen thưởng.
- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn. Căn cứ vào Quyết định 410/QĐ-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh ngày 08/07/2015 để cụ thể mức chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân.
- Chi khen thưởng con đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong học tập (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, do BCH CĐCS quy định khen theo các cấp học, mức chi, nhưng không quá 150,000 đ/ em)
- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
3.8. Chi hoạt động khác
Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam,.. tối đa không quá 200,000đ/trường hợp/năm, trường hợp CĐCS có nguồn thu khác tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định.
Trên đây là nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS Trường TH Ngọc Chúc 2, trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì vướng mắc, chưa phù hợp, BCH CĐCS sẽ  xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
 
                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH
*Nơi nhận:                                                              CHỦ TỊCH
-LĐLĐ huyện ( B/c);
-Chi bộ và BGH (P/h);
-BCH CĐ (T/h);
-Lưu (CĐ)

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Lưu Trọng Trung
Phone: 01259988262
lttrung76@gmail.com
Nhân viên

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 1

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 633

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 110113

Hoạt động 8/3 (video) Lượt xem: 297

Học trò đáng yêu
HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng học sinh đi học, đến lớp, đến trường là chuyện bình thường, phải thế. Nhưng...
Đăng lúc: 26-04-2017 02:26:09 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1ngocchuc2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1ngocchuc2gr.kiengiang@moet.edu.vn